Home 1 Forums 大眾吹水台 離岸戶口 回覆至:離岸戶口

#1062
Jason Mak
參與者

我之前已申請英國hsbc戶口, 2至3個月就收齊野了, 要自己致電英國果邊set telephone security no,  再搞埋app, link up番香港的hsbc acount 就行. 但為保險計, 我到英國後會再在另一間銀行開account.

戶口離一離岸, 個人更心安