Home 1 Forums 大眾吹水台 離岸戶口 回覆至:離岸戶口

#948
soma
參與者

是否一定要搞離岸戶口? 我睇youtube, 有D用LOTR入左境既朋友話去到才開當地
銀行戶口, 然後才滙錢過去.