Home 1 Forums 大眾吹水台 離岸戶口 回覆至:離岸戶口

#957
Lime Coke
參與者

咁又唔一定,不過錢一早o係晒英國,個人安心d,過到去即時可以用…
不過最好就唱定大量英鎊啦,而家10.8